21. feb, 2015

Fædrelandsvennen i dag 21.02.2015

SØGNE

- Trist, sier mor, Marianne Trydal Skeie.

Hun er også Tommys verge, og bedriftsleder for bpa-ordningen (se fakta) som drifter Team Tommy; assistentlaget som sørger for å gi 34-åringen den pleie, omsorg og opptrening han trenger.

- Slå dere ned før jeg gjør det, sier Tommy selv, til fotograf og journalist - ved hjelp av talemaskinen sin.

Humoren er intakt hos den multifunksjonshemmede mannen, som ble kåret til årets navn i Søgne i 2012.

Marianne Trydal Skeie smiler - og fortviler.

- Den positive utviklingen stopper helt opp når han ikke får den rehabiliteringen han trenger. Feilstillingen er allerede på vei tilbake i den ene foten. Hva er det kommunen vil, sende ham tilbake til gamlehjemmet?

LEDDENE STIVNER

Det var der han først ble plassert etter ulykken en aprilkveld i 2001. Livet ble snudd opp ned for hele familien da den aktive 21-åringen ble påkjørt og påført store skader. Siden 2004 har han bodd i egen leilighet på Tangvall.

Hjerneskaden til Tommy gjør at leddene i kroppen stivner til og blir deformerte uten aktivitet. Etter en innleggelse på Sunnaas i 2010 ble det tatt grep: Fra 2011 til 2014 ble føttene operert på Rikshospitalet i fire omganger, for å rette opp feilstillingene. Kommunen innvilget i 2010 en ekstra daglig time til rehabilitering, for å følge opp den gode utviklingen.

Dermed ble det mulig å ha to assistenter på jobb samtidig, som er nødvendig for å utføre rehabiliteringen. Resten av døgnet er det kun penger i ordningen til å ha én assistent på jobb.

Assistentene er lært opp etter faglige råd fra Sunnaas. Resultatene av den ene daglige treningstimen er over all forventing.

I 2012 sto Tommy for første gang siden ulykken, ved hjelp av et ståbrett. I 2011 og 2012 evaluerte kommunen utviklingen som positiv, og anbefalte ordningen videreført.

I 2013 startet han sin egen bedrift, Tommy Skeie Transport, som leverer post til bedrifter på Høllen Vest.

- MENINGSLØST Å KUTTE

I mai 2014 startet nedturen. Kommunen varslet at de tar bort midler til treningstimen. Begrunnelsen er at Tommy ikke har tilstrekkelig utbytte av rehabiliteringen.

Siden august i fjor har ikke Tommy fått den daglige treningen. Marianne Trydal Skeie har klaget på vedtaket. Kommunen har avvist klagen. Det har også fylkesmannen gjort. Rehabiliteringen oppfyller ikke den juridiske normen for «nødvendig helsehjelp». Nå er klagen hos Helsetilsynet for endelig avgjørelse.

- Vi fastholder at rehabiliteringen er nødvendig helsehjelp siden de negative konsekvensene er så store ved at den tas bort. Men selv om alle fagliginstanser sier det er nødvendig, blir det en avveining mellom hva som ligger i begrepet rent juridisk, og hva kommunen har økonomi til, sier Rolf Henning Jensen. Han har fungert som rådgiver for familien siden ulykken.

Runar Nørsett, fastlege for Tommy i en årrekke, er ikke i tvil om effekten av rehabiliteringen.

I et vedlegg til klagesaken skriver han: «Det blir fullstendig meningsløst at kommunen trekker tilbake BPA-timer nå som han trenger det mer enn noensinne.»

- Det er meningsløst å kutte et tilbud når en ser at det virker. Det de gjør i Team Tommy er oppsiktsvekkende, på landsbasis. Da er det utrolig trist og uheldig det som nå skjer, sier Nørsett.

MÅ BETALE SELV

Sist lørdag kom Tommy hjem fra et seks ukers rehabiliteringsopphold ved Høyenhall bo- og rehabiliteringssted på Hønefoss med et omfattende treningsprogram, som blir liggende i skuffen.

- Det står uttrykkelig at de må være to for å utføre rehabiliteringen. Det får jeg ikke til uten de ekstra midlene. De sier han kan betale det sjøl, men da koster det 146.000 i året. Der Tommy betaler 399 kroner for en time, betaler kommunen 80 kroner, siden de får refundert 80 prosent av kostnadene. De sparer altså 80 kroner dagen på å ta fra Tommy treningen, sier Marianne Trydal Skeie.

Rolf Henning Jensen bekrefter regnestykket. - Tommy kommer inn under en ordning for særlig ressurskrevende brukere, der kommunen søker og får refundert 80 prosent av lønnskostnadene over et visst nivå. Sett i lys av det, er dette lite penger, og det er synd at det skal stå på den ene timen. Uten rehabiliteringen vil han på sikt kunne ha behov for andre tjenester, og i lengden vil det koste mer enn å opprettholde det tilbudet han har, sier Jensen.

Marianne Trydal Skeie sier det ikke er mulig å opprettholde rehabiliteringen innenfor den eksisterende bpa-ordningen.

- Marginene er små allerede, og rekker akkurat til forsvarlig pleie og omsorg. Jeg har sittet i så mange møter med kommunen. Det må være mye dyrere for dem enn å gi ham den ekstra timen, sier Marianne Trydal Skeie.

VIL IKKE OMGJØRE

Gustav Skretting, kommunalsjef for helse og sosial i Søgne, sier han nødig vil uttale seg i en klagesak, men bekrefter at de har tatt bort treningstimen til Tommy Faag Skeie.

- Det er etter en faglig vurdering av hvilke tjenester vi plikter å gi ut fra brukerens behov og hva han har krav på fra lovverket. I den vurderingen tar vi ikke hensyn til refusjonsordningen, sier Skretting.

- Hvorfor følger dere ikke opp faglige råd om rehabilitering, som kommunen er ansvarlig for å gi?

- Det er en skjønnsmessig vurdering, og jeg har ikke funnet grunnlag for å omgjøre den, sier Skretting.

Han har forståelse for at folk føler de har mer behov for hjelp enn de ofte får. -Men nå gjenstår det å se hva Helsetilsynet sier i saken, sier han.

janne.b.prestvold@fvn.no - 91360820

FAKTA

Brukerstyrt personlig assistanse (bpa)

Gir mennesker med et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder muligheten til et fritt og selvstendig liv.

En alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp der brukeren selv, eller i noen tilfeller en verge, er arbeidsleder for assistentene.

Bpa er en ordning kommunene plikter å ha på linje med andre lovregulerte tjenester etter sosialtjenesteloven.

Søgne kommune bevilger 2,8 millioner kroner årlig til bpa-ordningen som driftes av Marianne Trydal Skeie.