12. aug, 2015

Vi søker etter en fysioterapeut.

Fysioterapeut: Har du lyst til å være med i et lokalt hverdagsrehabiliteringsprosjekt?

Firma
Team Tommy

Søgne kommune og aktuelle faginstanser skal i samarbeid med brukerstyringsfirmaet Team Tommy, gjennomføre et lokalt prosjekt i hverdagsrehabilitering og trening /mestring av grunnleggende fysiske ferdigheter for en 35 år gammel trafikkskadet mann.

Til prosjektet søkes

Fysioterapeut

med særlig interesse for tverrfaglig samarbeid samt fysikalsk rehabilitering og habilitering av personer med kroniske skader og funksjonsnedsettelser. Prosjektet vil bli organisert med i alt 3 fysioterapeuter. To av disse arbeider allerede i dag klinisk med bruker og det gis fysioterapitilbud i dag 3 dager pr. uke. For å kunne utvide tilbudet med ytterligere 2 dager søkes således en ekstra fysioterapeut.

Gjennomføringsperioden vil være høsten 2015, med oppstart ca. 1. oktober og vil i utgangspunktet ha en varighet på 3-4 måneder. Fysioterapeuten vil arbeide på rekvisisjon fra kommunens fastlege med inntil 3 t/uke og vil bli tillagt et særlig koordineringsansvar internt i fysioterapigruppen på tre. Prosjektet vil bli evaluert fortløpende herunder både midt- og sluttevaluering. I tilknytning til sluttevalueringen vil det bli tatt stilling til videre tiltak og oppfølging.

Det søkes primært etter fysioterapeut som allerede har driftsavtale med kommune.

Det er etablert et godt og velfungerende tjenestetilbud ellers for bruker, med bl.a. voksenopplæring, arbeid, hjemmesykepleie og fritidstiltak. Et viktig tiltak er ikke minst brukerstyrt personlig assistanse på døgnbasis. I prosjektet vil det bli lagt særlig vekt på et løpende samarbeid med bruker selv og hans personlige assistenter.

Målet med prosjektet er å gi den daglige treningen og rehabiliteringen for bruker et løft, både kvalitativt og kvantitativt, gjennom en viss kapasitetsøkning samt ved ytterligere å målrette og koordinere treningsinnsatsen i forhold til dagens situasjon. Tiltakene skal bygge på etablerte målsetninger i brukerens individuelle plan(IP) og ellers være i tråd med faglige anbefalinger gitt av Sunnaas sykehus og Høyenhall bo- og rehabiliteringssenter, der bruker nylig har hatt opphold. I tillegg til økt målretting og systematisering, vil prosjektet således også kunne innebære å skulle teste ut nye treningsformer og trenings hjelpemidler.

Arbeidet vil være forankret i et eget etablert fag-møte som ledes og koordineres av brukers koordinator for individuell plan (IP-koordinator) ansatt i Søgne kommune.

Vi håper du synes dette virker interessant.

Ønsker du mer informasjon om prosjektert kan du gjerne ta kontakt med Søgne legesenter v/fastlege Øystein Andersen tlf. 38 05 39 40.

Eller du kan kontakte daglig leder av Team Tommy, Marianne Trydal Skeie, tlf 950 72270.

Skriftlige henvendelser og din søknad kan du så snarest mulig sende til: marianne.skeie@gmail.com